Cèdula d'Habitabilitat

Per mandat legal, tota classe d'habitatges, tant de nova construcció com les usades, han de comptar amb Cèdula d'Habitabilidad en vigor, tractant-se d'un document que garantitza el compliment dels nivells mínims d'habitabilitat exigibles.

Tanmateix resulta totalment imprescindible comptar amb una cèdula d'habitabilidad vigent per estar en condicions de contractar  l'alta dels subministres d'aigua, electricitat i gas.

En el suposat cas de compravenda d'una vivienda correspon al venedor aportar la citada cèdula i en el suposat cas d'arrendament correspon a l'arrendador aportar el citat document.

La inspecció i l'informe resultant de la mateixa certifica que la vivienda compleix amb els requisits o condicions d'habitabilitat establerts pel Decret de la Generalitat de Catalunya 141/2012.

Casos en els quals es precisa comptar amb la Certificació Energètica:

 • Compravenda d'habitatges
 • Arrendament d'habitatges
 • Contractació d'alta dels subministres de l'habitatge

 

Procediment que segueix NEXTarquitectura per la obtenció de la Cèdula d'Habitabilitat:

 • Visita a l'immoble per part d'un tècnic per la recollida de dades
 • Redacció de l'informe / fitxes normatives d'Habitabilitat
 • Presentació de la documentació a  la Generalitat de Catalunya
 • Pagament de la taxa corresponent (inclòs a la tarifa)
 • Resolució presencial de possibles incidències i reclamacions
 • Recollida per part d'un tècnic de la Cèdula definitiva
 • Entrega a domicili de tota la documentació.

Certificacions Energètiques / CE3x - Calener

El Reial Decret 235/2013 estableix la obligació de posar a disposició de compradors i arrendataris dels immobles el Certificat d'Eficiència Energètica.

L'obligació d'obtenir aquest certificat correspon al propietari o promotor de  l'immoble i aquest s'ha d'adjuntar a tota la oferta, promoció o publicitat dirigida a la venda o arrendament de l'immoble.

Resulta indispensable per a la compravenda de béns immobles la obtenció de la fitxa de Certificació Energètica, sense la qual els Notaris no poden otorgar la corresponent escriptura pública.

Casos en els que es precís comptar amb la Certificació Energètica:

 • Arrendament d'immobles
 • Venda d'immobles
 • Edificis i habitatges de nova construcció
 • Edificis/parts d'edificis ocupats per autoritat pública, accés de públic > 250 m2

 

Procediment de NEXTarquitectura per l'obtenció de la Certificació Energètica:

 • Visita a l'immoble per part d'un tècnic per la recollida de dades
 • Càlcul de la qualificació energètica amb els programes homologats
 • Elaboració de l'informe energètic
 • Sol.licitut telemàtica a l'organisme competent (ICAEN)
 • Comprovant d'entrega (vàlid para realitzar gestions)
 • Pagament telemàtic de la taxa corresponent (inclòs a la tarifa)
 • Entrega al domicili de l'informe i de l'etiqueta de certificació energètica.

Taxacions / Valoració immobiliària

L'informe de valoració inmobiliaria, és un document subscrit per un professional competent mitjançant el qual justifica el valor actual d'un immoble, segons uns criteris establerts prèviament i seguint una metodologia adequada.

Per poder elaborar el citat informe es imprescindible realitzar una inspecció de l'immoble a valorar, prestan especial atenció en els principals factors que influeixen en el valor final del mateix:

 • Ubicació
 • Serveis propers: equipamients, serveis comercials,  zones verdes...
 • Situació de l'immoble dins de la finca
 • Qualitat constructiva dels materials
 • Superfície i distribució de l'immoble
 • Actius adjunts: garatge, traster...
 • Antiguitat de la finca

 

NEXTarquitectura realitza els informes seguint els mètodes legalment establerts, permetent d'aquesta manera ajustar les valoracions al seu import més ajustat al valor de mercat.

Taxació per comparació amb d'altres immobles  /  Taxació per costos

Els informes de valoració immobiliària són adequats pels següents casos:

 • Valoració d'herències
 • Valoraciones prèvies de compravenda
 • Informe de justificació de valor d'un immoble envers l'administració.
 • Valoracions de patrimoni
 • Informes pericials judicials

ITE - Inspecció Tècnica de l'Edifici

La ITE 'Inspecció Tècnica de l'Edifici', és el sistema de control de l'Administració amb la finalitat de verificar el deure que tenen els propietaris de mantenir els edificis en un correcte estat de manteniment.

La ITE és obligatòria en els següents casos:

 • Edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat
 • Edificis d'habitatges que precisen acollir-se a programes públics de rehabilitació
 • Per determinació de programes o ordenances locals i municipals

El procediment d'inspecció tècnica de l'edifici segueix la normativa vigent d'obligat compliment, el Decret 187/2010 d'Inspecció Tècnica d'Edificis.

NEXTarquitectura realitza inspeccions prèvies 'Pre-ITE', amb la finalitat de comptar amb una primera impressió de l'estat global de l'edifici a certificar. D'aquesta manera, els propietaris reben un informe inicial que especifica els treballs o petites reparacions a realizar a l'immoble per obtenir la certificació 'APTE' de la ITE

 

Procedimient de NEXTarquitectura para la l'obtenció de la ITE:

 • Coordinació amb els propietaris i gestió de las visites i inspeccions a realitzar
 • Inspecció del sistema envolvent de l'edifici (façana, mitgera, coberta...)
 • Inspecció del sistema estructural de l'edifici (ciments, estructura, escales...)
 • Inspecció del sistema general d'instal·lacions
 • Inspecció de patologies exteriors
 • Inspecció de possibles patologies a l'interior dels habitatges
 • Redacció completa de l'informe
 • Tramitació de tota la documentació per a obtenir la qualificació final d'edifici 'APTE'

Contacte

 • Carrer Sant Llorenç, 76 local 1
 • 08202 - Sabadell
 • (Barcelona)
 • Tel.609 32 91 19
 •  699 92 26 83

[...]
Carregant...
Informació legal
x

Empresa: NEXTARQUITECTURA S.C.P.

NIF: J66375221

Adreça: Carrer Sant Llorenç, 76 local 1, 08202 Sabadell

Telèfon: 609 32 91 19

e-mail: next@nextarquitectura.es

¡CSS Válido!