DF // Reforma Terrassa

Projecte de reforma integral d'edifici bifamiliar entre mitgeres. La proposta inclou modificació estructural de la zona d'escala, redistribució interior de les estancies principals de la vivenda y concepció global del interiorisme de la vivenda